Business Finland/Visit Finland

Sea View - Helsingin edustan lähisaarten vedenalaisen ympäristön kohteiden tuominen ihmisten ulottuville - konsepti

AR konsepti Konseptikuvaus Yleinen Palvelumuotoilu

Helsingin linnoitus- ja sotilassaarten vesissä on suuri joukko hylkyjä, erilaisia salmien sulkupatoja, kesken jääneitä hankkeita ja muita ihmisen tuottamia rakenteita ja jälkiä, jotka liittyvät menneeseen aikaan ja Itämeren historiaan. Niillä kaikilla on tarina, historia ja fyysinen olomuoto, jotka voi AR-teknologian avulla kokea poikkeuksellisella tavalla. Linnoitussaarten vesistä on myös poistunut rakenteita tai toimintoja, jotka AR:n avulla olisivat palautettavissa paikoilleen, saariston menneisyyttä valottamaan. Helsingin aluevedet ovat biologinen ja fysikaalinen ympäristö, joka elää vuodenaikojen vaihteluiden mukaan. Helsingin vesissä ui silakoita, hylkeitä, merimetsoja ja korvameduusoja. Vedenpintaa rikkovat selkälokit ja merikotkat. Tämä vedenalainen todellisuus, kokonainen maailma, jää pinnan alle, kokemuspiirimme ulkopuolelle. Vedenalaisen ympäristön kohteet ja eliöt muodostavat näkymättömän, mutta valtavan kiinnostavan kokonaisuuden. Tässä tapauksessa AR poistaa ihmisen kyvyttömyyden nähdä ja kokea vedenalainen maailma. Sea View:n keskeinen elämys ja oivallus syntyy tästä ja nyt tutustumme palvelumuotoilutiimin omin sanoin juuri tähän konseptiin.

Näiden sisältöjen lisäksi, kestävyys ja vastuullisuus on otettu sovelluksessa huomioon, sillä merellisen ympäristön tila vaikuttaa valtavasti ihmisten saaristomatkailukokemukseen. Ympäristönäkökulman huomioiminen matkailutuotteissa ja -palveluissa on tätä päivää, ja vastuullisuus saa näkyä. Se tuottaa myös imagohyötyä Helsingille. Sea View tarjoaa holistisen näkökulman vedenalaiseen ympäristöön.

Sea View tuo vedenalaiset lähikohteet GPS-paikannuksen ja AR:n avulla näkyviin. Videokuva tai valokuva hämärässä vedessä lojuvasta puisesta hylystä ei ehkä houkuta visuaalisesti, mutta sen sijaan animaatio ehjästä aluksesta yhdistettynä aluksen tarinaan ja tuoreella, avoimella otteella tuotettuun tietoon aluksen historiallisesta kontekstista, tekee palvelusta erityisen

Sea View -projektin tavoitteena oli palvelumuotoilun avulla kehittää käyttäjälähtöinen, uusia teknologioita hyödyntävä lisätyn todellisuuden konsepti, joka tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden kokea tämä kiehtova vedenalainen ympäristö ja tutustua saarten historiaan. Kohderyhmänä oli Suomenlinnan, Vallisaaren, Särkän ja Lonnan matkailijat ja saarilla viihtyvät kaupunkilaiset sekä veneilijät ja muut Helsingin lähivesillä liikkujat. Projektin edetessä keskeisimmäksi kohderyhmäksi nousi Suomenlinnan kävijät. Projektissa selvitettiin, millainen on Suomenlinnan ja lähisaarien merellisistä matkailukohteista kiinnostuneiden matkailijoiden kävijäprofiili. Kuinka vedenalaista matkailua voidaan tuoda näkyvämmin matkailijoiden ja muiden toimijoiden käyttöön ja millainen sovellus on matkailijoiden mielestä paras vedenalaisen Helsingin kokemiseen. Projektissa selvitettiin myös, millä lisätyn todellisuuden keinoilla saadaan houkuttavuutta saaristomatkailuun ja miten sen avulla voitaisiin jakaa tietoa meriympäristön tilasta. Helsingin edustan vedenalaisen maailman tuomista esille lisätyn todellisuuden keinoin ei ole tutkittu matkailun näkökulmasta aikaisemmin.

Palvelumuotoiluprosessin aikana hyödynnettiin monipuolisesti palvelumuotoilun eri menetelmiä, joiden avulla kartoitettiin laajennetun todellisuuden (Augmented Reality) mahdollisuuksia ja saavutettiin laaja ja syvällinen ymmärrys käyttäjätarpeista. Käytettyjä menetelmiä olivat muun muassa benchmark, haastattelut, osallistuva havainnointi, yhteiskehittely, Lego Serious Play ja protoilu. Tulosten pohjalta luotiin asiakasprofiilit, asiakkaan palvelupolku, AR-sovelluksen prototyyppi ja konseptikuvaus. Design Driverit eli suunnittelua ja toteutusta ohjaavat vaatimusmääräykset olivat sovelluksen helppokäyttöisyys, maksuttomuus ja laadukkuus.

Tuloksena syntyi konseptikuvaus sijaintipohjaisesta AR-sovelluksesta, joka on käyttäjilleen houkutteleva ja toimiva. AR:n avulla todelliseen maisemaan yhdistetään graafisia elementtejä (animaatiota ja aitoa videokuvaa), joita käyttäjä katsoo oman mobiilinäyttönsä kautta. Sovelluksen keskeiseksi sisällöksi valittiin hylyt, joita käyttäjät pitivät vedenalaisen ympäristön kiinnostavimpina kohteina. Merenalaista luontoa sekä ihmisen ja meren suhdetta esitellään hylkyjen kautta. Sovelluksen sisältö vaihtuu vuodenaikojen mukaan.

Sea View -projektin visiona oli luoda mahdollisuus tutustua Helsingin edustan vedenalaiseen maailmaan ja linnoitussaarten historiaan lisätyn todellisuuden välityksellä. Tällä hetkellä vedenalainen maailman on saavutettavissa vain kuvien, videoiden ja sukellusretkien avulla. Eri menetelmillä kerättyjen tietojen perusteella ideoitiin sovellus, joka olisi ihanteellinen käyttäjille. Sovelluksen tulisi olla helppokäyttöinen ja maksuton sekä laadukkaasti visualisoitu ja aito. Sisällöllisesti ei saisi olla liikaa tekstiä, mutta sitä tulisi olla tarpeeksi ja riittävän isolla fontilla. Tämän lisäksi audio mahdollisuus tulisi löytyä. Sisällön tulisi olla myös napakan pituinen, ettei se kyllästytä. Tärkeää olisi, että sovellus on kevyt käyttää eikä se veisi liikaa akkua eikä muistia. Ihannesovellus ehdottaisi saarella kulkureittiä, jossa GPS-pisteet kertoisivat hylkykohteiden sijainnit. Suomenlinna kiehtoo matkailijoita itsessään, joten sovelluksessa olisi hyvä olla mahdollisuus tutustua saaren historiaan. Sovelluksen käyttö luonnonsuojeluun ja lahjoitusmahdollisuus koettaisiin erittäin positiivisena elementtinä.

Käyttäjän hyötyjä ovat elämyksellisyys, tiedon saaminen, merenalaisen maailman kokeminen ja viihtyminen. Sovellus tuottaa uutta tietoa käyttäjälle, mikä edistää käyttäjän viihtyvyyttä kohteessa sekä tuottaa suurempaa elämyksellistä arvoa. Helsingin edustan merenalainen maailma on monelle helsinkiläiselle ja suomalaiselle tuntematon. Sovelluksen avulla merenalainen maailma ja Itämeren kunto avautuu uutena kohteena uusien tarinoiden ja historiallisten tietojen kautta. Viihtymiseen suuresti vaikuttava tekijä on sovelluksen mahdollisuus muokkautua vuodenaikojen mukaan, jolloin sovelluksesta tulee käyttäjälähtöisempi ja mielenkiintoisempi.

Palveluntarjoajalle sovellus tarjoaa käyttäjiä, asiakassuosituksia, lisää näkyvyyttä, tietämyksen lisäämistä, luonnonsuojelun tuomat arvot ja hyödyntämisen opastuskierroksilla. Kuten monen muun sosiaalisen median tuoman sovelluksen kautta, voisi myös Sea View -sovellus tuoda näkyvyyttä Suomenlinnalle sekä muille lähisaarille. Asiakassuositusten määrä lisää sovelluksen suosittuutta ja sitä kautta tuo lisää käyttäjiä sovellukselle. Suomenlinnan, lähisaarten ja Helsingin vedenalaisen maailman tietämys lisääntyy sovelluksen kautta ja sovellus mahdollistaa tämän sekä kotimaisille että ulkomaisille matkailijoille. Sovelluksen luonnonsuojelu viittaa Itämeren suojeluun. Yhä useammin vihreät arvot nousevat esiin ja ovat monelle asiakkaalle erittäin tärkeitä ja tätä kautta sovellus saa erilaista näkyvyyttä ja arvostusta. Käyttäjien lahjoitusten kautta saadaan varoja Itämeren suojeluun. Luotettava yhteistyökumppani lahjoitusten käsittelyssä ja ohjaamisessa olisi John Nurmisen säätiö, jonka toiminnan tavoitteena on Itämeren ja sen kulttuuriperinnön suojelu. Suomenlinnan ja muiden saarten opastuskierrokset ovat myös yksi hyöty sovelluksesta. Opastuskierroksia (yhteydessä on mahdollista hyödyntää) voidaan elävöittää hyödyntämällä sovelluksen historiallista ja visuaalista sisältöä. Omatoimiryhmille sovellus voi toimia oppaana.

Tärkeäksi osaksi sovelluksen kehitystä nousi Suomenlinna kokonaisuutena. Sea View -projektissa keskityimme merenalaiseen maailmaan, mutta haastattelujen pohjalta nousi mielenkiinto koskien muutakin Suomenlinnan sisältöä. Suomenlinnassa on toiminnassa AR-sovellus Arilyn, joka mahdollisesti voisi olla yhdistettynä Sea View -sovellukseen. Tällöin sovellus kattaisi sekä maanpäällistä että merenalaista historiaa. Sisältöön mahdollisesti voisi lisätä myös tietoa Suomenlinnassa sijaitsevasta merisotakoulusta, joka monelle ulkomaiselle turistille on tuntematon kohde, mutta tärkeä osa Suomenlinnan historiaa.

Sovellus voisi sisältää karttapalvelua Suomenlinnassa ja muilla lähisaarilla. Tähän voisi myös yhdistää saarten muut palvelut, kuten ravintolat ja museot, sekä kohdevinkit, esimerkiksi Kustaanmiekka ja Suomenlinnan museo. Karttapalvelu voisi toimia kuten palvelupolun aikana käyttäjän itseluoma polku, jolloin kartta näyttäisi, mitä palveluita on tulossa reitin varrella ja vaihtoehtoisia reittejä käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Sisältöön olisi myös yhdistettynä lisäinformaation tarjoaminen. Lisäinformaatio kattaa, esimerkiksi hylkyä katseltaessa, tietoa hylyn historiasta, rakennusmateriaalista, rakennusmaasta, vuosiluvuista ja niin edelleen. Tämän avulla kukin käyttäjä voi tarvittaessa lisätä lisäarvoa itselleen tutkimalla hylkyjä, museoita tai muuta merenalaista maailmaa enemmän. Kaikki käyttäjiä lisäinformaation saaminen ei houkuta, mutta heille keitä se houkuttaa palvelu olisi saatavilla. Sovelluksen mielenkiinnon ylläpitämiseksi sisältöä tulisi päivittää mahdollisimman usein joko uudella tiedolla tai lisäämällä vanhaa tietoa. Sisällön päivittäminen koukuttaisi käyttäjää tulemaan uudelleen tutkimaan ja oppimaan uutta.

Vaikka kyseessä on mobiilisovellus, olisi tähän mahdollista tuoda mukaan moniaistisuus. Aistien kuten tuoksujen, kuulemisen, näkemisen ja esimerkiksi tuulen tunteen kautta käyttäjä pääsisi lähemmäksi historiaa ja saarta itsessään. Etenkin audiosisällön kautta kuulija tempautuu herkästi mukaan tarinan ja syventyy myös oman mielikuvituksensa kautta Helsingin lähisaarten vedenalaiseen maailmaan. Moniaistisuuden lisäksi yhtenä kehitysideana on pelillistämisen tuominen mukaan sovellukseen. Haastattelujen pohjalta etenkin lapsikäyttäjät samaistuivat pelillistämisideaan. Tällöin historian oppimisesta tulee mielenkiintoisempaa, mikä olisi hyödyksi etenkin kouluryhmien opastuksissa ja omatoimikierroksilla. Pelillistäminen voisi sisältää katsottujen kohteiden tai tietoiskujen kautta pisteiden keruun ja niiden tallentamisen, jolloin seuraavilla kerroilla vierailtaessa saarilla peliä voisi jatkaa tai yrittää päihittää aikaisemmin saadut pisteet.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen Helsinki Sea View -sovellusta kannattaa kehittää lisäämällä uusia ominaisuuksia ja kohteita. Käyttäjätutkimukset osoittivat, että sovellukseen toivotaan tietoja myös muista kuin vedenalaisista kohteista, esimerkiksi Suomenlinnan opaskartta ja tietoa eri palveluista. Tutkimusten mukaan sovelluksen pelillistäminen ja moniaistisuuden lisääminen houkuttelee uusia käyttäjiä tutustumaan Helsingin edustan lähisaarten vedenalaiseen maailmaan. Esimerkiksi virtuaalinen palkitseminen houkuttelee käyttäjiä kulkemaan erilaisia reittejä ja hankkimaan lisätietoa kohteista. Sisällön toivottiin päivittyvän usein, jolloin kävijää kiinnostaa käyttää sovellusta uudelleen. Lisäksi kannattaa tutkia mahdollisuutta personoida sovellusta käyttäjän kiinnostuksen mukaan.

Seuraava Naturescope, miten tuoda kansallispuisto kaupunkiin konseptin kuvaus