Projektit

Tausta:

Suomenlinna (UNESCO World Heritage Site) on ollut edelläkävijä lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisujen pilotoinnissa. Lue lisää.

Lisättyä todellisuutta hyödyntämällä on mahdollista tehdä näkymättömästä näkyvää ja tuoda näkymättömät elementit, kuten alueen/paikan historia (esim. tapahtumat, arkielämä, rakennukset) tai vaikkapa neljä eri vuodenaikaa siinä hetkessä nähtäväksi ja koettavaksi. Tämä tarkoittaa siis sitä paikkaan liittyvää muuta tietoa, jota matkailija ei juuri sillä hetkellä pysty aidossa ympäristössä kokemaan.

Tavoite:

Tämän työn tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöisesti uusi proof of concept-tasoinen digitaalinen matkailupalvelukonsepti, joka perustuu matkailun näkymättömiin elementteihin.Digitaalinen konsepti voi perustua eri teknologioihin (esim. AR/VR/MR), avoimeen dataan tai niiden yhdistämiseen. Tavoitteena on konsepti, joka tuo lisäarvoa vierailijoille.

Odotettu lopputulema:

Työn tuloksena syntyy käyttäjälähtöisesti kehitetyn, uusia teknologioita hyödyntävän virtuaalikonseptin käsikirjoitus ja konseptikuvaus.

Kohderyhmä:

Suomenlinnan matkailijat

Huomioitavaa:

AR protojen tuottamisessa palvelumuotoilutiimin tukena on VTT:n teknisiä asiantuntijoita. Eräs mahdollinen tekninen ratkaisu on VTT:n kehittämä teknologia, jota on pilotoitu Helsingissä ja Lahdessa. Palvelumuotoilutiimi voi päätyä käyttämään jotain muuta lähestymistapaa. Vaikka teknologia näytteleekin tärkeää roolia digitaalisessa palvelukonseptissa, tekniikan sijaan projektin pääpainon tulee olla käyttäjälähtöisyydessä. Palvelumuotoilutiimin tavoitteena on luoda sellainen kokonaisuus, joka tuottaa käyttäjille aidosti lisäarvoa, jota käyttäjät haluavat käyttää (desireable) ja jonka he ymmärtävät helposti. Palvelumuotoilutiimin yleisten tavoitteiden mukaisesti kokonaisuuden tulee myös olla toteuttamiskelpoinen (functional) ja kannattava (feasible).

Tausta: Tahkon alueen kansainvälisen matkailun Action Plan kuvaa tiiviisti tilannekuvan Tahkon alueen matkailussa. Tahkon alueella on toteutettu AR/VR kehittämishankkeita, ja Tahko haluaa myös jatkossa olla edelläkävijä uusien teknologioiden käyttöönotossa.

Tavoite: Tämän työn tavoitteena on kehittää Tahkon alueen reitteihin perustuva, käyttäjille lisäarvoa tuottava ja AR:ää hyödyntävä palvelukonsepti. Palvelumuotoilutiimin toimeksiantona on valita jokin Tahkon seudun reiteistä ja kehittää reitin käyttökokemusta parantava, lisättyä todellisuutta ja tarinallistamista hyödyntävä käyttäjälähtöinen palvelukonsepti, joka mahdollisuuksien mukaan lisää alueen matkailuyritysten myyntiä. Käytännössä tämä tarkoittaa olemassa olevan patikointi, melonta, hiihto, pyöräily tai muun reitin ympärille tapahtuvaa AR kehittämistä ja haluttavuuden/käytettävyyden testaamista todellisilla käyttäjillä. Digitaalinen konsepti voi perustua eri teknologioihin (lisätyn todellisuuden lisäksi myös VR/MR), avoimeen dataan tai niiden yhdistämiseen.

Odotettu lopputulema: Työn tuloksena syntyy pilottireitin AR-konseptin käsikirjoitus ja proof of concept-tasoinen käyttäjälähtöisesti tuotettu konseptikuvaus.

Kohderyhmä: Tahkon alueen matkailijat

Tausta:

Imatran tunnetuin nähtävyys 1700 luvulta lähtien on Imatran koski, jota juoksutetaan patoluukuista kesäiltaisin. Kuohuvaa koskea säestetään musiikilla ja tapahtumaa kutsutaan Koskinäytökseksi. Kosken partaalla on myös satulinnamainen Valtionhotelli ja kosken valjastanut Fortumin (entinen Imatran Voima) voimalaitos, joka valmistuessaan vuonna 1929 oli Suomen suurin vesivoiman tuottaja. Suomen ensimmäinen luonnonsuojelualue (vuodesta 1842), Kruununpuisto, sijaitsee kosken ja voimalaitoksen välisellä alueella. Alue on myös merkittävä geologinen alue ja kulttuurimaisema.

Koskinäytökset tuovat alueelle matkailijoita, matkailutuloja ja –työllisyyttä. Kosken kunnostustöiden vuoksi koskinäytösten määrää on täytynyt rajoittaa, joka uhkaa alueen matkailullista vetovoimaa ja matkailutuloja. Imatran kaupunki haluaa kehittää alueelle Imatrankosken koskinäytökseen tukeutuvan ja/tai sitä tukevan digitaalisen matkailutuotteen.

Tavoite:

Työn tavoitteena on kehittää uusi Imatrankoskeen perustuva digitaalinen matkailupalvelukonsepti. Digitaalinen konsepti voi perustua eri teknologioihin (esim. AR/VR/MR) tai niiden yhdistämiseen. Konseptin on tarkoituksenmukaista olla sellainen, joka on matkailullisesti vetovoimainen, ja voidaan kokea paikan päällä. Tavoitteena on konsepti joka tuo lisäarvoa sekä Koskinäytöksen vierailijoille että muina aikoina vieraileville ja lisää alueen matkailuyritysten myyntiä.

Odotettu lopputulema:

Työn tuloksena syntyy käyttäjälähtöisesti kehitetyn, uusia teknologioita hyödyntävän virtuaalikonseptin käsikirjoitus ja konseptikuvaus.

Kohderyhmä:

Imatran seudun matkailijat

Huomioitavaa:

Vaikka teknologia näytteleekin tärkeää roolia digitaalisessa palvelukonseptissa, tekniikan sijaan projektin pääpainon tulee olla käyttäjälähtöisyydessä. Palvelumuotoilutiimin tavoitteena on luoda sellainen kokonaisuus, joka tuottaa käyttäjille aidosti lisäarvoa, jota käyttäjät haluavat käyttää (desireable) ja jonka he ymmärtävät helposti. Palvelumuotoilun yleisten tavoitteiden mukaisesti kokonaisuuden tulee myös olla toteuttamiskelpoinen (functional) ja kannattava (feasible).

Turun saariston ja Järvi-Suomen co-creation-päivät elokuussa olivat sisällöltään samankaltaiset. Co-creation-päivissä tutustuttiin avoimen datan käyttöön Suomessa, lisätyn todellisuuden parhaisiin käytänteihin maailmalla sekä mitä lisätty todellisuus käytännössä tarkoittaa ja miten näistä kaikista voisi tehdä liiketoimintaa sekä jotain, joka hyödyttää myös jokaisen omaa yritystä.

Päivien aikana kurkistettiin tämän hetken digimaailmaan ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Vahvasti päivän sisällössä oli läsnä jo alueilla tehdyt AR ja avointa dataa hyödyntävät organisaatiot ja yritykset, jotka esittelivät omaa osaamistaan suhteessa alueisiin.

VTT:n Charles Woodward esitteli omassa presentaatiossaan VTT:n laajaa kokemusta lisätyn todellisuuden kanssa työskentelystä. Esimerkkejä avoimen datan käytöstä ja miten siitä voi tehdä liiketoimintaa esitteli Turussa Lounaistiedon Sara Tamsaari ja Järvi-Suomessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Minna Jukka aiheena mitä on avoin data ja miten sitä voidaan jalostaa. Lisäksi Järvi-Suomen työpajassa esiteltiin maailmanluokan AR-esimerkkejä. Näiden esitysten tavoitteena oli avata käsitteitä sekä niiden mahdollisuuksia myös heille, joille AR tai avoin data eivät ole co-creation-päivää ennen olleet niin tuttuja käsitteitä.

Tämän jälkeen annettiin unelmille siivet ja päästiin pöytäkunnittain ideoimaan AR:n ja avoimen datan mahdollisuuksia sekä miten lisättyä todellisuutta ja avointa dataa voisi omassa liiketoiminnassa käyttää. Käytännössä siis mitä ideasta rakennettavan AR-sovelluksen tulisi sisältää, kuka on se joka asiasta hyötyy ja miten. Lisäksi pohdittiin miten AR-sovelluksesta voidaan tehdä houkutteleva, mitkä ovat ne ominaisuudet, jotka vaikuttavat siihen, että sovellusta halutaan käyttää. Ideointihetkien välissä tutustutiin alueen omiin osaajiin, kuten Turussa CTRL Realityn ja A1Median tuotteisiin AR:n ja VR:n osalta sekä Glopasin tuotteisiin. Järvi-Suomessa puolestaan saatiin kuulla Kuopio-Tahkon Matkailijapolkun digitalisaatiosta yhdessä Hurja Solutionsin ja 3D-talon kanssa ja Saimaan Geoparkin VR-tuotteista. Päivän päätteeksi parhaat ideat tiivistettiin ja esiteltiin muille ryhmille. Ideoiden lisäksi päivä antoi siis hyvät mahdollisuudet verkostoitua alueen osaajien kesken.

Co-creation-päivien pohjalta valikoitiin jatkokehitykseen ne projektit, jotka saivat paljon kannatusta päivissä. Pääasiassa nämä olivat ideoita, joiden koettiin antavan monelle yritykselle ja sen asiakkaille lisäarvoa.

Jos innostuit työpäivien sisällöstä, Helsingin työpaja lähestyy. Ilmoittaudu mukaan 15.11.2018 Suomenlinnan Pajasalissa järjestettävään co-creation työpajaan tästä.